1. Mapa de soroll
    Aquest mapa vol avaluar l'exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en el municipi.
    Descripció
    El Mapa Estratègic de Soroll (MES) es un conjunt de mapes que serveixen per avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada.
    A més, son la base per a l’elaboració de plans d’acció. S’elaboren cada 5 anys i s’utilitzen com a eina de gestió per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per a protegir la bona qualitat acústica en entorns tranquils.